آيين رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ايران

آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مهمترين خط‌مشي ‌هاي آن را تشكيل مي‌دهد و ضامن بقاي آن است. اين خط‌مشي‌ها مواردي چون ويژگي‌هاي اصلي جامعه، روابط اعضاي جامعه با نظام اقتصادي كشور، روابط اعضاي جامعه با يكديگر و بالاخره روابط هر عضو با جامعه را در بر مي‌گيرد. آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۲ توسط شوراي عالي تصويب و در تاريخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تأييد شده است.

تعاريف

منافع عمومي
اهداف حرفه حسابداري
اصول بنيادي
احكام

بخش الف ـ احكام قابل اجرا توسط كليه حسابداران رسمي

درستكاري و بيطرفي
تضاد منافع
صلاحيت حرفه اي
رازداري
آگهي

بخش ب ـ احكام قابل اجرا توسط حسابداران رسمي شاغل

استقلال
داشتن هرگونه رابطه مالي با صاحبكار
داشتن هرگونه رابطه شغلي با صاحبكار
ارائه خدمات تخصصي حرفه‌اي به صاحبكاران
روابط شخصي و خانوادگي
حق الزحمه
حق الزحمه مشروط
خريد كالا و پذيرش هدايا و پذيرايي
شركاي سابق
دعاوي حقوقي
ارتباط طولاني كاركنان ارشد با يك صاحبكار
صلاحيت حرفه‌اي
حق الزحمه
فعاليت هاي ناسازگار با حرفه حسابدار رسمي شاغل
ارتباط با ساير حسابداران رسمي شاغل
الف ـ جايگزيني يك حسابدار رسمي شاغل
ب ـ پذيرش كار جديد
استخدام كاركنان شاغـل نـزد حسابـداران رسمـي و مؤسـسات حسابرسي ديگر
ارائه گزارش ( نتيجه) خدمات حرفه‌اي
آگهي و تبليغات

بخش پ ـ احكام قابل اجرا توسط حسابداران غير شاغل

تضاد بين تعهدات اخـلاقي با كارفـرما و پايبنـدي به اصـول حرفه‌اي
حمايت همكاران حرفه‌اي
صلاحيت حرفه‌اي
ارائه اطلاعات

بخش ت ـ ضمانت اجراي احكام

 

برای دانلود این کتاب کلیک کنید.